Szukaj
  • Biuro Projektu

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW DLA PARTNERÓW W PROJEKCIEOdpowiadając na wątpliwości dotyczące rozwiązania kwestii przekazania środków dla partnerów (organizacji pozarządowych) w projektach organizowanych w programie Obywatel.IT wyjaśniam, co następuje:

Na podstawie części II ust. 3 lit. b oraz części V ust. 5 Regulaminu konkursu oraz art. 6.2 pkt 3 lit. d i e Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, podstawą przekazania środków partnerowi (organizacji pozarządowej) jest budżet projektu, będący częścią wniosku o dofinansowanie (stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie). Wynikający z budżetu podział środków jest załącznikiem do umowy o powierzenie grantu. Gminy jako liderzy otrzymują całość środków, a ich obowiązkiem jest przekazanie partnerom tych środków, które zostały przypisane organizacji w budżecie projektu. Wydatkowanie dotacji zgodnie z budżetem przez właściwy podmiot jest warunkiem podstawowym kwalifikowalności ponoszenia wydatków w projekcie.


Zgodnie z informacją uzyskaną z Centrum Projektów Polska Cyfrowa: „W zakresie przekazywania środków: powinny być one przekazane na konto Grantobiorcy Lidera czyli gminy, który w zakresie podpisanej z Partnerem umowy przekaże odpowiednią pulę środków na realizację powierzonych zadań. Konto Lidera powinno być wpisane w umowie o udzielenie mikrograntu”.


Piotr Czarnojańczyk

Koordynator Projektu

80 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie