Instytut Pracy i Edukacji

 Fundacja ma swoją siedzibę w Gliwicach. Głównym celem działalności Instytutu jest świadczenie usług doradczym dla podmiotów ekonomii społecznej. Fundacja współpracuje z spółdzielniami socjalnymi oraz spółkami non-profit w zakresie podnoszenia potencjału rynkowego, analizy procesu sprzedaży i audytu. Instytut wspiera międzynarodowe inicjatywy promujące rozwój współpracy państw Europy Środkowej (Via Carpathia, Trójmorze) poprzez uczestniczenie w konferencjach i panelach dyskusyjnych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Fundacja realizuje wymiany młodzieżowe we współpracy z programem Erasmus Plus oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Instytut Rozwoju Rynku Pracy

fundacja ma swoją siedzibę w Zawierciu. Instytut zajmuje się przede wszystkim działalnością szkoleniową na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem z rynku pracy (młodzież NEET do 30. roku życia). Fundacja współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w Zawierciu, Będzinie i Katowicach przy organizacji staży i szkoleń. Instytut angażuje się w aktywizację międzynarodową młodzieży poprzez realizację wymian z organizacjami partnerskimi z całej Europy, współpracując w tym zakresie z programem Erasmus Plus oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Fundacja wspiera również rozwój ekonomii społecznej poprzez powołanie do życia Mobilnej Kawiarnii - spółki non-profit zajmującej się reaktywacją zawodową osób niepełnosprawnych. 

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

stowarzyszenie mające swoją siedzibę w Jaworznie. Ośrodek prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową i doradczą, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i bezrobociu, wspiera społeczną i zawodową aktywność obywateli, w tym osób niepełnosprawnych, seniorów, bezrobotnych, bezdomnych, a także promuje równość praw kobiet i mężczyzn. Ośrodek posiada status akredytowanego Wysokiej Jakości Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej nadany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w skład konsorcjum OWES wchodzą: Miasto Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Centrum Społeczno Rozwoju – Łaziska Górne, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic. OWIS na stałe współpracuje ze specjalistami z doświadczeniem i kwalifikacjami adekwatnymi względem danego projektu: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, psycholodzy, pedagodzy, trenerzy, prawnicy. 

Please reload