ogłoszenie otwarte

Instytut Pracy i Edukacji z siedzibą w Gliwicach w związku z realizacją projektu Obywatel.IT finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na wybór wykonawcy świadczącego usługi eksperckie.

 

TRYB POSTĘPOWANIA:

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności.

2. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

§1.  Postanowienia ogólne

 

1. Stosownie do zapisów Projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w województwie śląskim i opolskim” współfinansowanego przez Centrum Projektu Polska Cyfrowa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zwanego dalej Projektem Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wybór wykonawcy świadczącego usługi eksperckie dla projektu w zakresie szerzej przedstawionym w §2.

2. Okres realizacji projektu: 02.19.2018 r. – 19.10.2019 r.

3. Miejsce realizacji zamówienia – woj. śląskie i opolskie.

§ 2. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na ocenie wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach II naboru konkursu grantowego organizowanego w ramach projektu. Zamawiający dokona wyboru trzech Wykonawców, każdy zrealizuje zamówienie według zakresu określonego w zdaniu pierwszym. Usługa będzie wykonana według wytycznych dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.

2. Usługa obejmuje:

- ocenę formalną wniosków,

- ocenę merytoryczną wniosków,

- uzupełnienie kart oceny formalnej i merytorycznej każdego wniosku.

3. Wykonanie usługi eksperckiej odbędzie się w dniu i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: wrzesień 2018 r. – październik 2018 r. Dokładne terminy i godziny wykonania usługi będą ustalane indywidualnie w porozumieniu z Zamawiającym.

§3. Wymogi techniczne dotyczące szkoleń

1. Wykonawca zapewnia własny transport do miejsc odbywania szkoleń wskazanych przez Zamawiającego. Koszt przejazdu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.

2. Zamawiający zapewnia Wykonawcy podłączenie do sieci internetowej. Wykonawca zapewnia własny sprzęt elektroniczny, pozwalający na wykonanie usługi.

 

§4. Określenie warunków zmiany zamówienia

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć okresu i harmonogramu realizacji umowy.

 

§5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy bezwzględnie spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- wykonawca posiada minimum 4-letnie doświadczenie w realizacji projektów,

- wykonawca cieszy się nieposzlakowaną opinią w środowisku organizacji pozarządowych,

- wykonawca dysponuje na dzień składania ofert potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

- wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. braku powiązań osobowych i kapitałowych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanego doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają jego doświadczenie.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych i informacji podanych przez oferenta oraz zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w całości w przypadku podania nieprawdziwych danych.

§6. Kryteria oceny ofert

 

1. Podstawowe kryteria oceny ofert:

  • Cena oferty – waga 100%.

2. Wybór Wykonawcy dla przedmiotu niniejszego zapytania zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.

3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

§7. Odrzucenie oferty

 

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:

a. złoży ofertę niezgodną z treścią i wzorem formularza ofertowego do niniejszego zapytania ofertowego

b. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;

c. przedstawi nieprawdziwe informacje;

d. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

3. Nieprzedłożenie kompletu w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana strona powinna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”, podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną i opatrzona imienną pieczątką (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis). Oferent ma prawo jednokrotnego uzupełnienia dokumentów.

4. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty o wartości niewspółmiernie niskiej w stosunku do średnich cen za tego typu usługi.

5. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, której łączna cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie projektu na wykonanie zadania.

 

§8. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin dostarczenia oferty

 

1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza i załączników.

2. Oferta musi być złożona przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.

3. Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej. Oferta w formie elektronicznej zawiera również treść załączników.

4. Oferty można składać do dnia 05.09.2018 do godziny 23:59 za pośrednictwem strony internetowej www.obywatel-it.com, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do Zamawiającego na adres kontakt@obywatel-it.com.

Formularz można pobrać TUTAJ.

 

§9. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zamówienia będą udzielane mailowo pod adresem kontakt@obywatel-it.com

2. Zamawiający zawrze umowę na wykonanie zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania wyboru oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty lub od zawarcia umowy z istotnych przyczyn.

4. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT/ rachunku pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w przedłożonej ofercie, w tym dokumentów finansowych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty do siedziby Zamawiającego w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania prośby o dostarczenie dokumentów.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem i opublikowany na stronie internetowej projektu. Oferenci zostaną pisemnie lub mailowo poinformowani o wyniku postępowania, wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu.

7. Wszelkie pytania dotyczące zamówienia można kierować na infolinię projektu dostępną pod numerem telefonu 579650968 w dni robocze w godz. od 10.00 do 16:00 oraz na adres e-mail: kontakt@obywatel-it.com.