Plan działań antykorupcyjnych

 

 Wnioskodawca przestrzega norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz pragnie być postrzegany jako przeciwny nadużyciom i korupcji w sposobie prowadzenia działań projektowych. 
 Celem planu działań antykorupcyjnych jest stworzenie procedur wspomagających zapobieganie korupcji oraz zapewnienie podejmowania właściwych działań w odpowiednim czasie na wypadek zaistnienia sytuacji korupcyjnych.

Pod pojęciem korupcji rozumiemy cały zbiór różnorodnych zachowań przestępczych: łapownictwo, płatną protekcję, nepotyzm, organizowanie konkursów w taki sposób, by wygrał określony kontrahent, wykorzystywanie pozycji politycznej czy ekonomicznej w celu zapewnienia intratnych stanowisk własnym poplecznikom, wbrew interesom państwa i społeczeństwa:

Obszary i procesy zagrożone korupcją:

 • wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację mikroprojektów niezgodnie z przeznaczeniem - przy organizowaniu konkursów grantowych istnieje prawdopodobieństwo tego, iż środki składające się na grant będą wydane w sposób sprzeczny do zadeklarowanego, przy braku negatywnej reakcji ze strony osoby odpowiedzialnej za rozliczanie grantów po stronie operatora. Zdajemy sobie sprawę z tego, że może dojść do sytuacji, w której przedstawiciel grantobiorcy zaoferuje korzyść majątkową członkowi personelu projektowego w zamian za ukrycie lub utajnienie informacji, które spowodowałyby konieczność zwrotu otrzymanych przez grantobiorcę środków;

 • procedura wyboru grantobiorców - procedury konkursowe są zależne od posiadanego personelu, w związku z czym może dochodzić do prób wręczania korzyści majątkowych przez przedstawicieli organizacji i instytucji startujących po otrzymanie mikrograntu w zamian za pozytywny wynik konkursu;

 • zarządzanie personelem projektu - w tym obszarze może dochodzić do zatrudniania osób, nie posiadających kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku, będących krewnymi lub powinowatymi członków zespołu projektowego (nepotyzm). To zjawisko jest niebezpiecznie dla jakości prowadzenia projektu, gdyż przekłada się związki międzyludzkie ponad kompetencje i umiejętności człowieka, uniemożliwiając efektywne i merytoryczne działanie;

 • zlecanie wykonania materiałów cyfrowych i dydaktycznych do wykorzystania w projekcie oraz korzystanie z usług podmiotów trzecich (zarządzanie budżetem) - jesteśmy świadomi, że procedura wyboru wykonawców w ramach projektu musi odpowiadać wymogom określonym w przepisach prawa, w tym ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Dysponując środkami publicznymi, jesteśmy również zobligowani do przestrzegania zasad wydatkowania środków (jawności, realności, szczegółowości, oszczędności, efektywności, racjonalności). Może dochodzić do sytuacji, w których personel projektu zaangażowany do prowadzenia procedury wyboru wykonawców bądź usługodawców nie będzie kierował się powyższymi zasadami pod wpływem zachowań korupcyjnych ze strony podmiotów trzecich.Procedury zapobiegania korupcji:
 

 • wdrożenie elementów służących przeciwdziałaniu zachowaniom antykorupcyjnym - stworzenie polityki antykorupcyjnej (jako oddzielnego dokumentu stanowiącego część dokumentacji projektowej), analiza ryzyka korupcyjnego obejmująca identyfikację ryzyk i określenie poziomu prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz związanych z tym skutków dla procesów występujących w projekcie, zasady oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia działań korupcyjnych;

 • owołanie zespołu ds. działań antykorupcyjnych spośród osób wyznaczonych przez wnioskodawcę i partnerów - będzie to zespół pracujący przy osobach zarządzających przebiegiem projektu. Jego celem będzie prowadzenie działań realizujących politykę antykorupcyjną, monitorowanie procesów projektu i badanie ich pod kątem możliwości wystąpienia zachowań antykorupcyjnych. Zespół będzie składał się z 3 osób, po jednym ze strony każdego partnera projektu;

 • transparentność obiegu dokumentów - na poziomie organizacji współpracy pomiędzy partnerami projektu ustalimy zasady tworzenia, zapisywania, przechowywania, udostępniania, wysyłania i usuwania wszelkich dokumentów wytworzonych w projekcie i na poczet realizacji działań projektowych. Każdy dokument projektowy (merytoryczny, formalny, księgowy) będzie podlegał ewidencjonowaniu w specjalnie przygotowanej matrycy, pozwalającej identyfikować osobę operującą dokumentem.

 • wybiórcza kontrola wewnętrzna - zespół ds. działań antykorupcyjnych będzie miał prawo do wybiórczej kontroli wszystkich procesów projektowych. Zakres kontroli będzie obejmował sprawdzanie wszystkich dokumentów merytorycznych, formalnych i księgowych pod kątem realizacji celów projektu. Zespół będzie mógł prowadzić kontrole niezapowiedziane, co podniesie efektywność działania zespołu.

 • wybór wykonawców i usługodawców i ich pracy - zespół ds. działań antykorupcyjnych będzie monitorował i nadzorował procedurę nawiązywania kontaktów biznesowych i zawierania umów z wykonawcami i usługodawcami w projekcie. Zespół będzie odpowiedzialny za weryfikowanie potencjalnych kontrahentów pod kątem działalności korupcyjnej.

 • kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej i świadomości pracowników na wszystkich poziomach zarządzania organizacją, poprzez szkolenia, systemy motywacyjne, komunikację wewnętrzną, budowanie kultury zespołu projektowego.

  Zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnych:

 • zasady zgłaszania niewłaściwego postępowania - jeżeli członek personelu projektowego ma obawy co do istnienia potencjalnego zagrożenia wystąpienia zachowania korupcyjnego, powinien o tym w pierwszej kolejności poinformować zespół ds. działań antykorupcyjnych. Wszelkie zgłoszenia zostaną poddane analizie i przekazane kierownictwu projektu celem podjęcia odpowiednich działań wobec osób podejrzewanych o zachowania korupcyjne. W celu ochrony personelu przed działaniami odwetowymi, każde zgłoszenie będzie zgłaszane anonimowo.

 • odpowiedzialność dyscyplinarna członków zespołu projektowego - członek personelu projektowego, wobec którego istnieje uzasadnione podejrzenie dokonania działania korupcyjnego, może zostać zawieszony w pracach nad projektem. Decyzję w tej sprawie podejmuje zespół ds. działań antykorupcyjnych. Sprawa naruszenia przepisów antykorupcyjnych jest rozpatrywana zgodnie z przepisami Kodeksu pracy jako naruszenie obowiązków pracownika

 • odpowiedzialność karna i cywilna wykonawców i osób współpracujących - wszystkie podmioty, które będą brały udział w działaniach korupcyjnych i które przyczynią się do wadliwego wykonania projektu przez operatora, narażone będą na sankcje prawne o charakterze karnym (w zależności od popełnionego przestępstwa) oraz o charakterze cywilnym (odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę wywołaną działaniem korupcyjnym).