CEL PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystanie z nowych technologii w życiu codziennym. W rezultacie projektu, dziesięć tysięcy osób nabędzie kompetencje cyfrowe, w tym podstawowe kompetencje cyfrowe, wynikające z Standardu wymagań kompetencji cyfrowych​

KWOTA GRANTU

Na realizację szkoleń grantobiorca może otrzymać od 15 000 zł do 150 000 zł. Szacowana wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

O przyznanie grantu mogą wnioskować:

 • Gminy z województw śląskiego i opolskiego samodzielnie,

 • Gminy w partnerstwie z organizacją pozarządową.

Szczegółowe informacje dotyczące podmiotów kwalifikujących się do dofinansowania znajdują się w regulaminie konkursu.

NA CO MOŻNA WYDAĆ ŚRODKI Z DOTACJI?

Zadaniem grantobiorcy jest przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe. Z kwoty grantu można sfinansować: promocję i organizację, koszty zarządzania, wynagrodzenia instruktorów, zakup sprzętu komputerowego, na którym pracować będą uczestnicy szkoleń. Wydatki grantobiorcy w poszczególnych kategoriach nie mogą przekraczać:

 • wydatki na promocję – do 20% kwoty grantu;

 • wydatki na sprzęt do prowadzenia szkoleń – do 40% kwoty grantu. Zakupiony sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania zdefiniowane w Wytycznych dla zakupu sprzętu w projekcie. Zakupiony sprzęt po zakończeniu szkoleń musi zostać przekazany do szkół lub ośrodka doskonalenia nauczycieli;

 • wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp., z wyłączeniem wynagrodzeń) – 20% kwoty grantu;

 • wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – do 40% kwoty grantu;

 • wydatki na administrację/zarządzanie – do 20% kwoty grantu.

JAK WNIOSKOWAĆ O DOTACJĘ?

Za nami dwa nabory wniosków w konkursie. Do tej pory rozdaliśmy ponad 4 miliony złotych na organizację szkoleń w województwie śląskim i opolskim. Do rozdania pozostała nam niewykorzystana kwota alokacji w wysokości około 1 300 000 zł.

W związku z powyższym ogłaszamy III NABÓR WNIOSKÓW o powierzenie grantu. Nabór organizujemy w trybie ciągłym, do momentu wykorzystania kwoty alokacji.

Wnioski składane będą za pośrednictwem platformy www.witkac.pl. Aby złożyć wniosek należy posiadać konto na ww. platformie.

STRUKTURA WNIOSKU O GRANT
 • Podstawowe informacje o złożonej ofercie w tym: tytuł projektu, termin realizacji projektu (data rozp. i data zakończenia.

 • Dane grantobiorcy (nazwa), identyfikator gminy, dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za realizację projektu, adres.

 • Opis projektu wraz ze wskazaniem wybranych modułów,, miejsca jego realizacji, działania promocyjne, metody rekrutacji.

 • Działania w projekcie.

 • Potencjalni odbiorcy projektu, podział ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność.

 • Opis sposobu dotarcia do adresatów.

 • Rezultaty projektu.

 • Harmonogram projektu.

 • Kalkulacja kosztów (uwzględnienie ryczałtu).

 • Dodatkowe informacje.

 • Jako załącznik do wniosku -  oświadczenie o analizie potrzeb wskazujących na niezbędność realizacji zakupu sprzętu w projekcie (protokół inwentaryzacji).

 • Podpis i data.

Rozliczenie środków grantu następować będzie poprzez:

 • złożenie oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu;

 • złożenie protokół odbioru rezultatu mikroprojektu w całości lub części, podpisany przez obydwie strony umowy o powierzenie grantu, zawierający kopie list obecności podpisanych przez uczestników wraz z datami szkoleń, imionami i nazwiskami prowadzących oraz nazwami modułów szkoleniowych.

 • dokumenty finansowo-księgowe będą podlegać kontroli zgodnie z umową   

 

Zasady dotyczące rozliczania grantów:   

 • grant zostanie wypłacony grantobiorcy w formie jednorazowej płatności

 • projekt będzie rozliczany na podstawie osiąganych rezultatów, tj. wszystkich dokumentów potwierdzających przeszkolenie zakładanej we wniosku liczby osób

 • nie będą brane pod uwagę dokumenty finansowe związane z projektem   

WAŻNE DOKUMENTY KONKURSOWE 
 • Regulamin konkursu

 • Wytyczne dla zakupu sprzętu

 • Schemat wniosku o udzielenie grantu

 • Wzór wniosku

Wszystkie wyżej wskazane dokumenty można pobrać w zakładce “dokumenty”.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE