CEL PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystanie z nowych technologii w życiu codziennym. W rezultacie projektu, dziesięć tysięcy osób nabędzie kompetencje cyfrowe, w tym podstawowe kompetencje cyfrowe, wynikające z Standardu wymagań kompetencji cyfrowych​

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW

Kryteria formalne wyboru grantobiorców:

 • w konkursie mogą wziąć udział gminy samodzielnie lub we współpracy z organizacją pozarządową, nie wykluczone z możliwości otrzymania środków

Kryteria merytoryczne dotyczące organizacji i realizacji szkoleń:

 • weryfikacja czy grantobiorcy przewidzieli odpowiednie działania promocyjne do uzyskania deklarowanej liczby uczestników szkoleń

 • weryfikacja czy grantobiorcy opisali sposób naboru uczestników projektu

 • weryfikacja czy grantobiorcy przedstawili, jak będą postępować w przypadku niewystarczającej liczby uczestników lub większej liczby chętnych, niż przewidzieli

 • weryfikacja czy grantobiorcy zapewniają udział odpowiedniej liczby i jakości instruktorów spełniających minimalne wymagania wg Standardu

 • wymóg określenia we wniosku liczby modułów w których będą oferować szkolenia, liczbę szkoleń i liczbę osób, które przeszkolą.

 • wymóg określenia we wniosku jak planują zapewnić wysoką jakość szkoleń i realizację celów konkursu

 

Kryteria finansowe dotyczące ponoszenia wydatków w projekcie:

 • czy wydatki zostaną faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności projektu

 • czy wydatki będą zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zarówno krajowego, jak i unijnego oraz zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych, jak również z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 • czy wydatki ponoszone przez grantobiorców zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. nie zawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

 • czy wydatki ponoszone przez grantobiorców zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. nie zawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

 • czy zadeklarowane wydatki są racjonalne i niezbędne do osiągnięcia celu przyznanego grantu oraz czy są bezpośrednio związane z realizacją szkoleń

SPOSÓB OCENY WNIOSKÓW GRANTOWYCH
 • Poinformowanie grantobiorców o zamknięciu naboru wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach mikroprojektu za pośrednictwem poczty elektronicznej

 • Zamknięcie procedury naboru wniosków przez Komitet Sterujący projektu

 • Sporządzenie raportu dotyczącego ilości złożonych wniosków przez Komitet Sterujący projektu

 • Zebranie Komitetu Sterującego w celu wyboru składu osobowego Komisji Przyznającej Granty

 • Przekazanie raportu wraz z wnioskami potencjalnych grantobiorców w zamkniętych kopertach do Komisji Przyznającej Granty

 • Zebranie Komisji Przyznającej Granty, protokolarne otwieranie kopert z wnioskami potencjalnych grantobiorców

 • Procedura sprawdzania wniosków pod kątem zgodności z kryteriami formalnymi

 • Uruchomienie procedury uzupełnienia braków formalnych wobec tych grantobiorców, których wnioski zawierają braki natury formalnej - wnioskodawcy zostaną poinformowani o brakach formalnych złożonych wniosków i możliwości ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia poinformowania

 • Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych nastąpi w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, wysłanego na adres wnioskodawcy

 • Zakończenie procedury weryfikacji formalnej wniosków po wpływie ostatniego uzupełnienia ze strony wnioskodawców

 • Wyznaczenie listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej

 • Ocena merytoryczna złożonych wniosków, wybór wniosków przeznaczonych do dofinansowania, opublikowanie wstępnej listy rankingowej na stronie internetowej projektu

 • Uruchomienie procedury odwoławczej

 • skontaktowanie się z grantobiorcami, podpisanie umów o dofinansowanie, przekazanie środków grantowych na konta bankowe grantobiorców

STRUKTURA WNIOSKU O GRANT
 • Podstawowe informacje o złożonej ofercie w tym: tytuł projektu, termin realizacji projektu (data rozp. i data zakończenia.

 • Dane grantobiorcy (nazwa), identyfikator gminy, dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za realizację projektu, adres.

 • Opis projektu wraz ze wskazaniem wybranych modułów,, miejsca jego realizacji, działania promocyjne, metody rekrutacji.

 • Działania w projekcie.

 • Potencjalni odbiorcy projektu, podział ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność.

 • Opis sposobu dotarcia do adresatów.

 • Rezultaty projektu.

 • Harmonogram projektu.

 • Kalkulacja kosztów (uwzględnienie ryczałtu).

 • Dodatkowe informacje.

 • Jako załącznik - efekt inwentaryzacji oraz analizy potrzeb wskazujący na niezbędność realizacji zakupu sprzętu w projekcie.  

 • Podpis i data.

ZASADY WYDATKOWANIA 

Wydatki grantobiorcy w poszczególnych kategoriach nie mogą przekraczać:

 • wydatki na promocję – do 20% kwoty grantu

 • wydatki na sprzęt – do 40% kwoty grantu. Zakupiony sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania zdefiniowane w Wytycznych dla zakupu sprzętu w projekcie

 • wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp., z wyłączeniem wynagrodzeń) – 20% kwoty grantu

 • wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – do 40% kwoty grantu

 • wydatki na administrację/zarządzanie – do 20% kwoty grantu

Proporcje poszczególnych kategorii proponuje grantobiorca.

SKŁADNIKI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

Wydatki grantobiorcy w poszczególnych kategoriach nie mogą przekraczać:

 • wydatki na promocję – do 20% kwoty grantu

 • wydatki na sprzęt – do 40% kwoty grantu. Zakupiony sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania zdefiniowane w Wytycznych dla zakupu sprzętu w projekcie

 • wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp., z wyłączeniem wynagrodzeń) – 20% kwoty grantu

 • wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – do 40% kwoty grantu

 • wydatki na administrację/zarządzanie – do 20% kwoty grantu

Proporcje poszczególnych kategorii proponuje grantobiorca.

ZASADY ROZLICZANIA I MONITOROWANIA GRANTÓW

Zasady dotyczące rozliczania grantów:

 • grant zostanie wypłacony grantobiorcy w formie jednorazowej płatności

 • projekt będzie rozliczany na podstawie osiąganych rezultatów, tj. wszystkich dokumentów potwierdzających przeszkolenie zakładanej we wniosku liczby osób

 • nie będą brane pod uwagę dokumenty finansowe związane z projektem

 

Rozliczenie środków grantu następować będzie poprzez:

 • złożenie oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu;

 • złożenie protokół odbioru rezultatu mikroprojektu w całości lub części, podpisany przez obydwie strony umowy o powierzenie grantu, zawierający kopie list obecności podpisanych przez uczestników wraz z datami szkoleń, imionami i nazwiskami prowadzących oraz nazwami modułów szkoleniowych.

 • dokumenty finansowo-księgowe będą podlegać kontroli zgodnie z umową

 

Zasady dotyczące monitorowania i kontroli grantów:

 • poinformowanie grantobiorcy o sposobie monitorowania rezultatów mikroprojektu oraz o sposobie postępowania w sytuacji, gdy ich pełne osiągnięcie jest zagrożone

 • plan kontroli realizacji grantów, który obejmie kontrolę jakości realizacji szkoleń oraz kontrolę postępu rzeczowo-finansowego (w tym wydatki grantobiorców w szczególności na zakup sprzętu) u co najmniej 10% grantobiorców

 • monitoring jakości szkoleń będzie uwzględniać analizę ankiety ewaluacyjnej wszystkich szkoleń w systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji

 • grantobiorcy zostaną w ramach umowy zobowiązani do współpracy w czasie wizyt monitorujących

 • grantobiorca będzie mógł odwołać się od wyników kontroli lub zgłosić zastrzeżenia

 

Zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego lub niewykorzystania:

 • W ciągu miesiąca od dokonania decyzji o zwrocie, grantobiorca będzie zobowiązany do zwrotu grantu na wskazane numer konta w całości lub części w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego, niezrealizowania wskaźników lub realizacji jakości szkoleń poniżej standardów operatora.

 • Określone zostaną kary umowne (w tym odsetki) dla grantobiorców tylko w sytuacji, gdy w związku z nienależytą realizacją mikroprojektu przez grantobiorcę na operatora zostanie nałożona korekta finansowa.

Zasady dotyczące rozliczania grantów:

 • grant zostanie wypłacony grantobiorcy w formie jednorazowej płatności

 • projekt będzie rozliczany na podstawie osiąganych rezultatów, tj. wszystkich dokumentów potwierdzających przeszkolenie zakładanej we wniosku liczby osób

 • nie będą brane pod uwagę dokumenty finansowe związane z projektem

 

Rozliczenie środków grantu następować będzie poprzez:

 • złożenie oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu;

 • złożenie protokół odbioru rezultatu mikroprojektu w całości lub części, podpisany przez obydwie strony umowy o powierzenie grantu, zawierający kopie list obecności podpisanych przez uczestników wraz z datami szkoleń, imionami i nazwiskami prowadzących oraz nazwami modułów szkoleniowych.

 • dokumenty finansowo-księgowe będą podlegać kontroli zgodnie z umową

 

Zasady dotyczące monitorowania i kontroli grantów:

 • poinformowanie grantobiorcy o sposobie monitorowania rezultatów mikroprojektu oraz o sposobie postępowania w sytuacji, gdy ich pełne osiągnięcie jest zagrożone

 • plan kontroli realizacji grantów, który obejmie kontrolę jakości realizacji szkoleń oraz kontrolę postępu rzeczowo-finansowego (w tym wydatki grantobiorców w szczególności na zakup sprzętu) u co najmniej 10% grantobiorców

 • monitoring jakości szkoleń będzie uwzględniać analizę ankiety ewaluacyjnej wszystkich szkoleń w systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji

 • grantobiorcy zostaną w ramach umowy zobowiązani do współpracy w czasie wizyt monitorujących

 • grantobiorca będzie mógł odwołać się od wyników kontroli lub zgłosić zastrzeżenia

 

Zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego lub niewykorzystania:

 • W ciągu miesiąca od dokonania decyzji o zwrocie, grantobiorca będzie zobowiązany do zwrotu grantu na wskazane numer konta w całości lub części w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego, niezrealizowania wskaźników lub realizacji jakości szkoleń poniżej standardów operatora.

 • Określone zostaną kary umowne (w tym odsetki) dla grantobiorców tylko w sytuacji, gdy w związku z nienależytą realizacją mikroprojektu przez grantobiorcę na operatora zostanie nałożona korekta finansowa.

WAŻNE DOKUMENTY KONKURSOWE 
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE