PYTANIA I ODPOWIEDZI

W tej części odpowiadamy na najczęstsze pytania ze strony potencjalnych grantobiorców, zadawane podczas rozmów telefonicznych, spotkań informacyjnych oraz drogą mailową. Mamy nadzieję, że przysłużą się one Państwu w przygotowywaniu własnych wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację projektów szkoleniowych w swoich gminach.

1. Czy grantobiorca musi zrealizować wszystkie moduły szkoleniowe?

Nie. Grantobiorca musi zapewnić odbiorcom projektu możliwość udziału w szkoleniu z wybranego przez nich scenariusza. Jeżeli okaże się, że na szkolenie z danego scenariusza nie będzie chętnych, Grantobiorca nie musi organizować takiego szkolenia na siłę. 

2. Czy grantobiorca musi przeprowadzić inwentaryzację sprzętu komputerowego w swojej gminie w celu uzasadnienia kwalifikowalności nabycia sprzętu w projekcie?

Nie. Na etapie składania wniosku grantobiorca wskazuje, jaki sprzęt spełniający wymogi projektowe może wykorzystać przy prowadzeniu szkoleń. Nie jest konieczne przeprowadzenie uprzedniej inwentaryzacji całości sprzętu znajdującego się w zasobach gminy. Wskazania sprzętu dokonuje się poprzez uzupełnienie załącznika do wniosku pn. "Protokół inwentaryzacji". W protokole inwentaryzacji wpisujemy tylko sprzęt spełniający wymogi określone w dokumencie Wytyczne w zakresie zakupu sprzętu, które gmina może wykorzystać w danym projekcie.

3. Co oznacza postanowienie Regulaminu: "Sprzęt nie może zostać przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020"?

Oznacza to, że sprzęt zakupiony w projekcie nie może zostać przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które otrzymały taki sam sprzęt w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020.

4. W jakiej formie należy złożyć wniosek o udzielenie grantu?

Wniosek o udzielenie grantu wraz z załącznikami należy złożyć poprzez generator udostępniony w systemie Witkac na stronie internetowej www.witkac.pl. Bezpośredni link do generatora znajduje się w zakładce "Weź udział" na stronie internetowej projektu. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

5. Czy grantobiorcy muszą zapewnić realizację wszystkich modułów szkoleniowych we wnioskach o udzielenie grantu?

W zakresie realizacji wskazanych modułów uczestnicy mają mieć możliwość wyboru w ramach jakich modułów chcieliby poszerzać swoje kompetencje. Tak więc grantobiorca powinien umożliwić realizację wszystkich modułów szkoleniowych do dyspozycji uczestników.

6. Czy przeszkolenie jednego uczestnika w więcej niż jednym module szkoleniowym umożliwia potraktowanie tej osoby jako więcej niż jednego uczestnika?

Nie ma takiej możliwości. Każdy uczestnik ma swój indywidualny numer PESEL, którego nie można powielać w zależności od udziału w poszczególnych modułach.

7. Czy gmina musi przeprowadzić oficjalną procedurę wyboru partnera do projektu?

Sposób inicjacji Partnerstwa nie jest przedmiotem oceny ze strony Operatora/Grantodawcy. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (koncepcją realizacji projektu) „Grantobiorcą realizującym mikroprojekt może być gmina działająca samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.” Ważne jest aby w podpisanej umowie partnerstwa gmina był Liderem przedsięwzięcia. Dlatego dopuszczamy sytuację, w której organizacja wystąpi do gminy z propozycją zawarcia porozumienia.

8. Czy istnieje możliwość przekazania sprzętu po zakończeniu mikroprojektów do innych jednostek gminnych niż szkoły, np. do urzędu gminy. Czy katalog wskazany w dokumentach konkursowych, tj. szkoły i ośrodki kształcenia nauczycieli jest zamknięty?

Katalog instytucji, którym można przekazać sprzęt po realizacji projektu ma charakter zamknięty. Gminy mogą zatem przekazać sprzęt tylko do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli.

9. Kto może być instruktorem?

Instruktorem może być osoba, która spełnia wymagania określone w Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu , tj.: 

A. METODYCZNE:

 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.

 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.

 3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.

 4. Umiejętność motywowania uczestników.

B. TECHNICZNE:

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz

  urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).

 2. Umiejętność korzystania z internetu.

 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie.

 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.

 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.

 7. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

C. DOŚWIADCZENIE:
1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów

w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat. 

10. Czy wnioskodawca musi zgłaszać instruktora na etapie składania wniosku?

Nie. Wnioskodawca może zgłosić instruktora zarówno w trakcie naboru, jak i po jego zakończeniu. Instruktora należy zgłosić za pośrednictwem formularza.

11. Czy partnerem gminy w projekcie może być konsorcjum organizacji?

Nie. Gmina może składać wniosek partnerski tylko z jedną organizacją. Edytowalny wzór porozumienia gminy z organizacją znajduje się tutaj.

12. Czy gmina musi ogłaszać przetargi na zatrudnienie instruktorów?

Do zatrudnienia instruktorów w mikroprojekcie powinna stosować postanowienia wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wewnętrznych regulaminów dotyczących udzielania zamówień oraz przepisów ustawy o finansach publicznych. Jeżeli przewidziane w mikroprojekcie wynagrodzenie instruktora mieści się w granicach pomiędzy 20 a 50 tys. zł netto, a wewnętrzny regulamin wydatkowania środków w gminie nie stanowi inaczej, gmina powinna wybrać instruktora z wykorzystaniem procedury rozeznania rynku. Powyżej 50 tys. zł netto gmina powinna udostępnić ogłoszenie w Bazie konkurencyjności. W przypadku ogłaszania zamówienia na instruktorów gmina musi wskazać, że oferty składać mogą tylko i wyłącznie kandydaci posiadający certyfikat przeszkolenia przez Grantodawcę. 

W przypadku projektów partnerskich zalecamy, aby obowiązek ponoszenia wydatków związanych z zatrudnieniem instruktora został przypisany organizacji pozarządowej, co pozwoli nie stosować wewnętrznych przepisów gminy dotyczących udzielania zamówień. 

13. W jakich terminach odbędą się szkolenia instruktorów?

Pierwsze szkolenie odbędzie się jeszcze w maju 2018 r. Kolejne trzy zostaną przeprowadzone do końca lipca 2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc i terminów szkoleń dla instruktorów zostaną udostępnione w zakładce Aktualności na stronie internetowej projektu.

14. Czy sprzęt po projekcie można przeznaczyć do kilku instytucji jednocześnie?

Tak, gmina może rozdysponować sprzętem np. pomiędzy kilkoma szkołami.

15. Czy można najmować sprzęt (np. rzutnik) do wykorzystania w projekcie?

Tak, jeżeli jest to wydatek racjonalny, uzasadniony względami ekonomicznymi i nie wpłynie negatywnie na stopień realizacji projektu. 

16. Jakie są koszty kwalifikowane w projekcie?

Grantodawca nie posługuje się katalogiem kosztów kwalifikowanych w projekcie. Przy ocenie kwalifikowalności wydatków należy kierować się katalogiem wydatków niekwalifikowanych, który jest udostępniony tutaj. Jeżeli zakładany wydatek nie mieści się w katalogu kosztów niekwalifikowanych, to oznacza, że może zostać poniesiony w ramach projektu.

17. Czy gmina sama musi zapłacić za szkolenie instruktorów?

Nie, szkolenia instruktorów są prowadzone na koszt Grantodawcy. 

18. Jaki jest termin realizacji projektu?

Projekt może być realizowany od 15 czerwca 2018 r. do 15 lipca 2019 r.

19. Gdzie można znaleźć formularz wniosku o udzielenie grantu?

Formularz wniosku jest udostępniony w systemie Witkac.pl, a bezpośredni link do konkursu znajduje się tutaj. Udostępniliśmy także wzór wniosku z opisem poszczególnych pól, który można znaleźć tutaj.

20. Czy na etapie zawierania partnerstwa pomiędzy gminą a organizacją można zmienić treść wzoru porozumienia udostępnionego na stronie projektu?

Tak. Gmina i organizacja mogą samodzielnie ułożyć treść porozumienia. Najważniejsze jest, aby zawierało ono wzajemne zobowiązanie do wspólnej realizacji projektu w przypadku uzyskania decyzji o otrzymaniu dofinansowania. Wzór porozumienia można pobrać tutaj, jest to propozycja Operatora stworzona dla ułatwienia współpracy.

21. Czy pomoc, jaką otrzymują odbiorcy ostateczni w ramach projektu jest traktowana jako pomoc de minimis lub pomoc publiczna?

Nie. Nawet jeżeli odbiorcą ostatecznym projektu będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą lub działalność rolniczą, to w projekcie zawsze będzie traktowana jako osoba fizyczna. To oznacza, że nawet w takim przypadku nie można mówić o pomocy de minimis czy pomocy publicznej.

22. Jaka jest proporcja środków wspólnotowych do budżetu państwa?

Proporcja środków wspólnotowych do budżetu państwa wynosi 85,48% / 14,52%.